top of page

מה זה ייפוי כוח מתמשך?​

עו"ד שברשותו כרטיס חכם יוכל להנפיק ייפויי כוח מתמשכים בצורה דיגיטלית.

מה זה ייפוי כוח מתמשך?​

 • ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

 • האדם (הנקרא "הממנה") בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, בשל הידרדרות במצבו. הידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

 • הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך, שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד, כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעניינו בעצמו.

 • לרוב, הממנה יבחר במיופה כוח על סמך יחסי אמון וקרבה עמו (לדוגמא: בן או בת זוג, הורים וילדים) או בשל מומחיותו או ניסיונו המקצועי (לדוגמא: רואה חשבון או עורך דין).

 • הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו - האישיים, הרפואיים והרכושיים או רק לחלקם.

 • עריכת ייפוי הכוח המתמשך והחתימה עליו מתבצעות בפני עורך דין (או בפני בעל מקצוע אם הממנה מבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי, כפי שיפורט בהמשך). בנוסף לחתימת הממנה, נדרשת גם חתימת מיופה הכוח. חתימות אלו מהוות הסכמה לתוכן ייפוי הכוח המתמשך. 

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך?

 1. האדם אשר מעניק ייפוי כוח על ענייניו ("הממנה") והאדם שיהיה מוסמך לקבל החלטות ולבצע אותן בשמו ("מיופה הכוח") חייבים להיות מעל גיל 18.

 2. ייפוי כוח מתמשך יערך וייחתם בפני עורך דין שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי.

 3. אדם אשר יחולו עליו אחד או יותר מהתנאים הבאים לא יוכל להתמנות כמיופה כוח בייפוי כוח מתמשך:

 • אדם שמונה לו אפוטרופוס, או שכבר קיים לגביו ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף.

 • עורך הדין שהחתים על ייפוי הכוח המתמשך או בעל מקצוע שהחתים על ייפוי כוח מתמשך רפואי (רופא , פסיכולוג, אח או עובד סוציאלי).

 • מי שהוכרז פושט רגל על ידי בית המשפט (ולא ניתן לו הפטר) או שהוכרז כלקוח מוגבל חמור על ידי בנק ישראל - לא יוכל להתמנות
  כמיופה כוח לענייני רכוש.

 • מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום – ובכלל זה, מי שמספק תמורת תשלום לממנה טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי.

 • מי שמספק לממנה מקום מגורים תמורת תשלום אינו יכול להתמנות כמיופה כוח (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה.)

 • יודגש כי בהתאם להוראות סעיף 32ג(4)(5) - ההגבלה של קרובי משפחה, היא רק לגבי אדם המספק לממנה מקום מגורים בתשלום.

 • מי שכבר מונה כמיופה כוח לשלושה אנשים שאינם בני משפחתו.

 

   4. קיימת חובת הפקדה של ייפוי הכוח המתמשך במרשם המנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי. רק לאחר קבלת אישור הפקדה והטבעת חותמת           ההפקדה על גבי ייפוי הכוח המתמשך, ניתן לראות את ההפקדה כמאושרת. 

מי יכול לקבל את השירות הדיגיטלי?

עורכי דין פעילים בלשכת עורכי הדין, בעלי כרטיס חכם, שעברו הכשרה לעריכת ייפוי כוח מתמשך מטעם האפוטרופוס הכללי. 
ניתן לצפות ברשימת עורכי הדין שעברו את ההכשרה באתר לשכת עורכי הדין

הדרישות הטכניות לצורך עריכה מקוונת של ייפוי כוח מתמשך:

 • דפדפן Chrome.

 • כרטיס חכם.

 • תוכנת חתימה אלקטרונית Sign&Verify בלבד. חתימה בכל תוכנה אחרת, לרבות התוכנה המשמשת להגשה בנט המשפט, לא תתקבל. 

 • מדפסת וסורק.

למידע נוסף במאמר מתוך אתר 

https://www.gov.il/he

bottom of page