top of page
depositphotos_446171598-stock-photo-hands-writing-down-some-ideas (1)_edited.jpg

מסמכים שימושיים להורדה - כהכנה להנפקת הכרטיס החכם

במהלך קביעת התור להנפקת הכרטיס החכם אתם תישאלו מספר שאלות, על פי התשובות שמילאתם ישלח אליכם מייל ובו מצוינים המסמכים אותם יש להביא להנפקה.

פירוט מסמכי הזיהוי הנדרשים:

 תעודת זהות + ספח מקוריים בלבד

1.  

אחד משלושת המסמכים הבאים: מקורי ובתוקף

1. דרכון ישראלי.
2. רישיון נהיגה.
3. אישור זהות באמצעות עו״ד.

2.    

מוסד ציבורי

יחיד

ארגון
חברה / עמותה

מוסד ציבורי

1. הסכם ארגון (חברה/עמותה).

2. אישור עו״ד. מקורי וחתום, המאשר כי הנכם רשאים להנפיק תעודה בשם הארגון או המוסד הציבורי (עמ׳ 3 בהסכם). 

3. תעודת התאגדות / תעודת רישום עמותה. מקורית או חתומה על ידי עו״ד נאמן למקור.

3.    

1. הסכם מוסד ציבורי.

2. אישור היועץ המשפטי של המוסד. מקורי וחתום, המאשר כי הנכם רשאים להנפיק תעודה בשם הארגון או המוסד הציבורי (עמ׳ 3 בהסכם).                              

3. אישור ניכוי מס במקור.

bottom of page