top of page
Filling Out a Form

איזה מסמכים יש להביא להנפקה?

במהלך קביעת התור להנפקת הכרטיס החכם ישאלו מספר שאלות, על פי התשובות שמילאתם ישלח אליכם מייל ובו מצוינים המסמכים אותם יש להביא להנפקה.

להלן המסמכים הנדרשים:

תעודת זהות 

* תעודה מקורית עם ספח

אחד מהמסמכים הבאים:

דרכון ישראלי / רישיון נהיגה / אישור זהות באמצעות עו"ד

* תעודות מקוריות ובתוקף

  • אישור עו"ד מקורי וחתום, המאשר כי הנכם רשאים להנפיק תעודה בשם הארגון או המוסד הציבורי.

  • תעודת התאגדות/ תעודה לרישומה של עמותה (כולל אישורי שינוי שם, אם שונה) מקורית או חתומה בחותמת מקורית של עו"ד נאמן למקור.

  • אישור היועץ משפטי של המוסד- מקורי וחתום, המאשר כי הנכם רשאים להנפיק תעודה בשם הארגון או המוסד הציבורי.

  • ניכוי מס במקור.

bottom of page